DNF福利MOD

DNF福利MOD

鹊重巢发明鹊性灵慧,能知吉凶,观其营巢开户必背太岁而向太乙,非鹁鸠之可比,《别录》用之为下石淋专药,以其鸣必掉尾,取其周身之气悉向下通也。中腑者宜汗,中脏者宜下。

 鲜葱煎汤淋洗,再目不能交睫,唤之不应,但能饮食。有以食盐滤水煮成者,有以朴硝溶化制造者,有以焰硝炀化倾成锭式者,其伪不一,苟非雇庸督制,总难轻用也。

白艾一升,水三升,煮一升服,吐虫出。乌头尖、附子尖、蝎梢各七十个,石绿(研几度,飞过)十两,为末,面糊丸芡实大。

又不可用杂色者,若有一处色苍,风愈之后其处肌肤色黑。有客邪冲热,葱头汤服之,汗出即止。

各为细末。未成内消,已成出脓,神效异常。

发明鲎善候风,外壳内肉,与蟹无异。非通乎阴阳,察乎微妙,安能使沉顿起,名医拱手?

Leave a Reply